DOKUMENTY

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PRZEDSZKOLU - GMINNE PRZEDSZKOLE "STOKROTKA" W SPYTKOWICACH

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Gminnym Przedszkolu "Stokrotka" w Spytkowcach są
priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola na rzecz
dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.
Realizując zadania Przedszkola, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w
nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest,
by pracownik Przedszkola stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.
Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji,
działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji
gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez
prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych
w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.
Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na
stronie internetowej Przedszkola: www.stokrotka.spytkowice.pl .Są szeroko promowane wśród całego
personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola. Poszczególne grupy
małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone
działania edukacyjne i informacyjne.